Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  muj.cloud s.r.o.
  IČ: 08336130
  DIČ: CZ08336130
  se sídlem: Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 44212
  email: info@muj.cloud
  telefon: +420 910 125 689
  (dále jen "Poskytovatel")
 2. Klientem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, které společnost muj.cloud s.r.o. poskytuje Služby na základě Smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP. (dále jen "Klient").
 3. Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky. V případě dostupnosti těchto VOP ve více jazykových verzí má vždy přednost verze v českém jazyce.
 4. Administrace: je online rozhraní pro správu Služeb na adrese https://www.apanel.cz
 5. Akceptací ze strany Poskytovatele je okamžik zahájení čerpání Služby nestanoví-li VOP nebo Smlouva jinak.
 6. Autorizovaný požadavek: je požadavek učiněný skrz Administraci.
 7. Fakturační období: je období, na které je Služba sjednána.
 8. Služba: je služba poskytována Poskytovatelem Klientovi na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem v souladu s VOP.
 9. Smlouva: je písemná smlouva nebo smlouva uzavřená odesláním objednávky Klientem a její Akceptací ze strany Poskytovatele, na základě které vzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem v souladu s VOP. Součástí smlouvy je vždy poskytnutí kontaktních a fakturačních údajů Klientem v rozsahu požadovaném Poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu Klienta s VOP, a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet.
 10. Zahájení čerpání Služby: je okamžik, kdy Zákazník začal nebo mohl začít využívat Službu, nebo kdy Služba byla dostupná na základě VOP a/nebo Smlouvy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel je povinen Klientovi poskytovat Službu dle Smlouvy a/nebo VOP.
 2. V případě, kdy Poskytovatel eviduje více souběžných objednávek na Službu, kterou lze poskytnout jedinému Klientovi (např. registrace domény), je pro uzavření Smlouvy a Zahájení čerpání Služby rozhodující Akceptace ze strany Poskytovatele.
 3. Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování Služeb Klientovi v případě poruchy u subdodavatelů, v případě zásahu třetích osob nebo vyšší moci.
 4. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou Klientovi způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 5. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené tím, že Klient neobdrží, neobdrží včas nebo nevezme na vědomí doručené upozornění na nutnost obnovy Služeb, případně tím, že Poskytovatel nezastihne Klienta na kontaktech evidovaných v rámci Klientova účtu v Administraci.
 6. V případě nedodržení smluvních povinností na straně Poskytovatele, které nelze klasifikovat jako úmyslné nebo hrubou nedbalost, vynaloží Poskytovatel maximální rozumné úsilí na obnovení Služby. Součástí tohoto není povinnost Poskytovatele odkoupit doménové jméno nebo uhradit náklady doménových sporů a souvisejících právních kroků.
 7. Bez ohledu na jakékoliv jiné ujednání v těchto VOP, v případě neposkytnutí služby podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele omezena pouze na povinnost urychleně odstranit závadu, respektive vrátit neoprávněně účtovanou cenu, případně cenu poměrně snížit. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, Poskytovatel není povinen hradit Klientovi náhradu škody v důsledku neposkytnutí Služby nebo vadného plnění.
 8. Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Poskytovatele Klientovi je rovna částce za jeden měsíc poskytování dané Služby. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škody formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce.
 9. Poskytovatel je oprávněn dočasně přerušit Službu na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby zařízení. O tom je Klient informován s dostatečným předstihem v Administraci.
 10. Poskytovatel je oprávněn dočasně omezit nebo přerušit poskytování Služby, a to bez předchozího upozornění Klienta v případě, kdy:
  1. je Služba využívána v rozporu se Smlouvou, VOP a/nebo právním řádem ČR
  2. je Služba využívána k šíření nebo získávání nelegálního obsahu (software, warez, crack, viry, phising apod.)
  3. je Služba využívána k odesílání nebo odkazování SPAMu
  4. nadměrně přetěžuje infrastrukturu nebo hardware Poskytovatele nebo třetích osob
 11. Poskytovatel je oprávněn měnit parametry a funkce Služeb nebo je ukončit, v případě závažné změny nepříznivé pro Klienta je Klient oprávněn používat Službu do konce daného Fakturačního období, poté Poskytovatel převede původní Službu na nejvíce odpovídající Službu. Poskytovatel je povinen Klienta o této změně ihned informovat.
 12. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah, který Klient umístí na server.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem Smlouvy, VOP a s Pravidly pro registraci doménových jmen.
 2. Klient zasláním a/nebo potvrzením objednávky akceptuje tyto VOP a aktuální Pravidla pro registraci doménových jmen těch domén nejvyšší úrovně, kterých se objednávka týká a zároveň prohlašuje, že se seznámil s obsahem Smlouvy, VOP a Pravidly pro registraci doménových jmen.
 3. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v případech, kdy to Služba vyžaduje.
 4. Klient je povinen využívat Služby Poskytovatele tak, aby nenarušovaly práva třetích stran a byly v souladu se zákony a právními předpisy závaznými na území ČR a dobrými mravy.
 5. Klient je povinen Služby užívat pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOP, se Smlouvou a/nebo s případnými pokyny Poskytovatele.
 6. Klient je povinen chránit všechny přístupové údaje, které má v rámci užívání Služby k dispozici a učinit všechna opatření k zamezení zneužití Služby. Klient je odpovědný za všechny škody, které vzniknou zneužitím Služby nebo přístupových údajů.
 7. Klient nesmí šířit nebo umožňovat šíření SPAMu prostřednictvím Služby.
 8. Klient odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje ve Smlouvě nebo objednávce.
 9. Klient odpovídá za takovou škodu, která Poskytovateli vznikne prokazatelně jeho zaviněním nebo zaviněním uživatele, kterému Klient úmyslně nebo z nedbalosti umožnil tuto škodu způsobit.
 10. Klient odpovídá za škodu, která Poskytovateli vznikne v případě, že Klient přes předchozí upozornění Poskytovatele pokračuje v činnosti, která byla Poskytovatelem označena za zneužívání Služby.
 11. Klient nemá nárok na případnou kompenzaci, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované Služby, pokud je Smlouva vypovězena, pokud je Služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Klienta, které je v rozporu se Smlouvou a/nebo VOP, pokud nesplnil Klient povinnosti stanovené těmito VOP a/nebo Smlouvou, pokud Klient písemně prokazatelným způsobem nenahlásí vadné plnění Služby nejpozději do dvaceti-čtyř (24) hodin od obnovení Služby, pokud došlo k zneužití Služeb třetími osobami
 12. Klient je povinen udržovat své kontaktní a identifikační údaje a aktualizovat je bez zbytečného odkladu od doby, kdy změna nastala.
 13. Klient se zavazuje oznámit formou Autorizovaného požadavku bez zbytečného odkladu veškeré závady poskytovaných Služeb, Smlouvy, a VOP, včetně potřeby všech oprav, které má Poskytovatel provést, a bez zbytečného odkladu reklamovat vadné poskytování Služby, pokud prokazatelně dochází k vadnému poskytování nebo nesprávného vyúčtování.
 14. Případnou reklamaci Klient uplatňuje písemně prokazatelným způsobem (kontaktním formulářem, e-mailem) a musí obsahovat detailní popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují v zákonem stanovené lhůtě, dle její složitosti, technické nebo administrativní náročnosti. V případě uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za Službu, nemá tato odkladný účinek a Klient je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti faktury – daňového dokladu nebo výzvy k platbě. V případě kladně vyřízené reklamace proti výši účtované ceny za Službu má Klient právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny či prodloužení platnosti Služby odpovídající přeplatku.

4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 1. Není-li dohodnuto jinak, je doba trvání Smlouvy rovna délce Fakturačního období zvoleného Klientem. Smlouva dané Služby v jejím aktuálním znění se automaticky obnovuje vždy poslední den zvoleného Fakturačního období.
 2. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc ode dne následujícího po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně. Při pochybnostech je za den doručení odstoupení považován třetí (3.) kalendářní den ode dne jeho prokazatelného odeslání.
 3. Klient má právo ve lhůtě čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

  Poskytovatel vrátí Klientovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od přijetí oznámení Klienta o odstoupení od Smlouvy, platby, které Poskytovatel od Klienta v rámci Smlouvy obdržel. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Klientovi nevzniknou další náklady, ale je povinen uhradit poměrnou část ceny za dodané služby. U některých služeb jako je registrace domén, vystavování certifikátů v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) a l) zák. 89/2012 Sb. nemá Klient právo na odstoupení od Smlouvy.

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Smluvní strany se zavazují vyrovnat veškeré, do té doby neuhrazené, peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po zániku Smlouvy. Ustanovení odstavce 5.9 zůstává nedotčeno.
 5. Čerpání Služby se řídí těmi VOP, které platí v okamžiku, kdy je Služba skutečně čerpána. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení Smlouvy, z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.

5. PLATBY

 1. Klient může platbu za Služby hradit:
  1. převodem na účet Poskytovatele
  2. prostřednictvím platební karty
  3. prostřednictvím předplatného (dále jen "kredit")
 2. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve správné výši, pod správným variabilním symbolem a na správný bankovní účet.
 3. Platba je považována za uhrazenou, pokud je v termínu splatnosti připsána na správný účet Poskytovatele, ve správné výši a měně (po odečtení všech bankovních poplatků) a se správným variabilním symbolem. Pokud platba tyto podmínky nesplňuje, Poskytovatel si vyhrazuje právo nezahájit poskytování Služby, omezit, pozastavit či ukončit její poskytování.
 4. Je-li odměna za Službu hrazena prostřednictvím kreditu, Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytování Služby omezit, pozastavit nebo ukončit v případě, že je výše kreditu nedostatečná.
 5. Klient se zavazuje uhradit jakýkoliv poplatek vzniklým uskutečněním platby, např. poplatek za mezinárodní platbu.
 6. Poskytovatel je plátce DPH, při dobití kreditu bude ten navýšen vždy pouze o částku poníženou o DPH.
 7. Závazky vzniklé nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Klienta nebo odstoupením od Smlouvy (kdy ustanovení odstavce 5.9 se použije obdobně) Poskytovatel vrací snížené o bankovní poplatky do třiceti (30) dnů. Vrácení nesprávné úhrady může být sníženo o administrativní náklady.
 8. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané Služby zprovozněny až po uhrazení platby za Službu. Pokud platba za objednané služby nebude na účet Poskytovatele připsána do jednoho (1) měsíce ode dne doručení objednávky Poskytovateli, bude celá objednávka stornována.
 9. Nestanoví-li Smlouva a/nebo VOP jinak, ztrácí Klient v případě ukončení Služby nebo zániku Smlouvy (viz článek 4.2) v průběhu Fakturačního období nárok na vrácení částky za provozování Služby do konce tohoto Fakturačního období.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem služeb.
 2. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci o sjednání smluvního vztahu, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Klientem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.
 3. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou poskytnuté jako povinné podklady k registraci domény a které byly pro tento účel poskytnuty příslušnému správci TLD či obchodnímu partnerovi, jehož prostřednictvím k registraci dochází.
 4. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na poskytování informací dceřiným společnostem, mateřským společnostem nebo přidruženým společnostem nebo právním či účetním poradcům a auditorům, které musí smluvní strany zavázat k zachovávání téhož stupně důvěrnosti.
 5. Poskytovatel je oprávněn, v zájmu udržení kvality Služeb a v souvislosti s technologickou povahou provozu sítě internet, monitorovat provoz svých DNS, webových a databázových serverů včetně IP adres počítačů kontaktujících pomocí sítě internet servery Poskytovatele, dále tyto informace archivovat a vyhodnocovat, zejména z důvodů technického zabezpečení provozu Služeb a jejich rozšiřování dle skutečného využití.
 6. Klient je povinen při své činnosti týkající se Smlouvy chránit práva k nehmotným statkům Poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití Poskytovatel zajistil Klientovi na základě Smlouvy.
 7. Způsob nakládání s osobními údaji potřebnými pro smluvní vztah stanovil Poskytovatel v dokumentu: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, který je dostupný na WWW stránkách Poskytovatele.

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Platné VOP jsou k dispozici na příslušných WWW stránkách Poskytovatele
 2. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP. O změně bude Klient informován e-mailem. Klient má právo změny VOP písemně odmítnout nejpozději do dne, než nové VOP vstoupí v platnost. V opačném případě se má za to, že Klient změny přijal.
 3. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.
 4. VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.
 5. Klient je oprávněn při případném sporu využít mimosoudní řešení v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00. Internetová adresa subjektu zajišťujícího smírné řešení sporů je https://www.coi.cz.
 6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 28.11.2019.